Fra Poul Gaardbo, DPBF’s Lovudvalg:

  I den senere tid har der været en del medieomtale af Reda Zam Zam og hans kontrakter med manager Bettina Palle. Som sædvanligt er det kun bokserens version der er kommet til offentlighedens kendskab gennem pressen, hvorfor jeg her vil give en dokumenteret gennemgang af de faktiske forhold i forløbet, siden Reda Zam Zams knockout-nederlag i Parken, den 24. marts 2007, til Carlos Donquiz.

  Som sagen står nu, så er Zam Zams eneste mål at komme fri af sine kontrakter, som det udtrykkes, idet han og hans skiftende advokater bliver ved med at henvise til såvel en promotor- som en managerkontrakt. Dette til trods for at Bettina Palle og Dansk Professionelt Bokse-Forbund (DPBF) flere gange - og allerede i brev af 30. november 2007 - har oplyst at der kun eksisterer en kontrakt, nemlig en managerkontrakt.

  Zam Zam beklager sig også over at han ikke er blevet tilbudt kampe og kræver en planlægning for de næste 4-5 kampe. Nu forholder det sig imidlertid sådan, at Bettina Palle alene er manager for ham, idet hun stoppede som promotor i 2007. En managers opgave er som bekendt ikke at arrangere kampe, det er en promotors opgave, og en sådan har Reda Zam Zam ikke, hvorfor Bettina Palle alene kan forholde sig til kamptilbud fra promotorer. Det har ikke været muligt for manager Bettina Palle at acceptere eventuelle tilbud om kampe til Zam Zam, idet han - bevidst, viser det sig - ikke har bragt sine obligatoriske lægeundersøgelser, i henhold til kravene fra Sundhedsstyrelsen og Justitsministeriet, i orden. På denne baggrund burde det være indlysende for enhver - også for Zam Zam og hans skiftende advokater - at DPBF ikke kan udstede licens til ham, da han bevidst negligerer såvel Justitsministeriets og Sundhedsstyrelsens krav til DPBF om licensudstedelse. Med sin bevidste vægring umuliggør han managerens opgave, for udvikling og indtjening.

  I Justitsministeriets Bekendtgørelse, som DPBF skal administrere i det daglige, står:

Kapitel 2

Udstedelse af startbøger/licens til brug ved konkurrenceboksning

§ 16. Ingen bokser må deltage i konkurrenceboksning uden at fremlægge en gyldig startbog/licens. Startbogen/licensen, der skal være forsynet med et fotografi af bokseren, udstedes af henholdsvis Danmarks Bokse-Union (bokseforbundet eller eventuelt af lokalunionen) og Dansk Professionelt Bokse-Forbund eller Danish Boxing Association. Oplysning om udfaldet af en forudgående lægeundersøgelse, herunder specificeret oplysning om forhold af betydning for bedømmelsen af bokserens sundhedsmæssige egnethed til konkurrenceboksning, skal fremgå af startbogen/licensen.

Stk. 2. Startbogen/licensen skal indeholde oplysning om udfaldet af den neurologiske speciallægeundersøgelse og øjenlægeundersøgelsen.

Stk. 3. Bokseforbundet, for Danmarks Bokse-Unions vedkommende efter indstilling fra sin rådgivende læge, kan nægte at udstede eller godkende startbog/licens til en bokser, hvis bokseren skønnes at udsætte sig selv for en særlig risiko ved at bokse.

 

  Jeg vil i det følgende - for at få en objektiv og saglig vurdering - give medierne, samt de uindviede, et dokumenteret indblik i hele sagsforløbet, således at det nu for første gang er de rene facts der kommer frem i sagen:

 

  Reda Zam Zam blev som bekendt slået ud af Carlos Donquiz den 24. marts 2007. Allerede 2 dage senere sendte Reda en mail (Bilag 1) til Bettina Palle, hvori han skriver, at han er skuffet over sig selv og at han er klar over at nederlaget har sat en stopper for den allerede planlagte VM-kamp mod Sergiy Dzinziruk, den 19. maj i Hamburg.

  Fire dage efter kampen - den 28. marts - afsendte Dansk Professionelt Bokse-Forbund (DPBF) en karantænemeddelelse til Reda Zam Zam, med kopi til hans manager Bettina Palle, hvori han blev meddelt at han havde fået 6 ugers karantæne samt at ”Karantænen omfatter såvel kampe som sparring”. (Bilag 2)

  I samme karantænemeddelelse blev Reda også oplyst om, at han igen kunne bokse fra 6. maj 2007. Der stod desuden ”Senest den 12. maj skal du fremsende vedlagte lægeattest i udfyldt stand. Frankeret svarkuvert er vedlagt. - Du kan ikke deltage i kamp før lægeattesten er fremsendt”. - Pr. 12. maj havde DPBF endnu ikke modtaget lægeattesten.

  I lighed med alle DPBF’s øvrige licenserede boksere modtog Reda Zam Zam i begyndelsen af august 2007 en lægeattest, der i henhold til Justitsministeriets Bekendtgørelse og Sundhedsstyrelsens Cirkulære, skulle dække 2. halvår af 2007. Deadline for returnering af attesten var - for alle bokserne - sat til en dato ultimo august, men heller ikke denne blev overholdt af Zam Zam.

  Den 2. august 2007 bad Reda mig om at maile Bettina Palles og Ricard Olsens telefonnumre. Bettina Palles telefonnummer burde han jo ligge inde med, men jeg mailede de ønskede numre. Det viste sig at han skulle bruge dem til at forsøge at få en aftale i stand om, at han kunne komme til København og træne i CIK under Ricard Olsen, hvilket han fik lov til. Som han udtrykte det ”der er nødt til at ske noget nu!”.

  Reda kom til København og trænede, i perioden mandag den 27. august til lørdag den 1.september i CIK, under Ricard Olsen. Dette skulle have været forberedelserne til hans planlagte kamp i Horsens, den 14. september 2007. Han tog hjem for weekenden og skulle vende tilbage mandag den 3., men dukkede ikke op. Om tirsdagen kontaktede jeg ham telefonisk og her gav han nu udtryk for at han hellere ville blive i Århus og træne. Desuden oplyste han at han ved sparring om mandagen havde slået sin næse. Jeg bad ham om at søge læge og foreslog at jeg kontaktede DPBF’s læge, Niels Jørn Lindgaard Kjeldsen. Dette accepterede han og Kjeldsen tilså Redas næseskade samme aften. Han bad Reda om at henvende sig på til et hospital, idet der skulle tages røntgenbillede af næsen, for at konstatere om den var brækket og skaden skulle i alle tilfælde tilses af en næsespecialist.

  Efterfølgende viste det sig at Reda allerede mandag havde været på skadestuen, idet han søndag havde været i slagsmål, hvilket han ikke oplyste noget om, hverken til forbundet, forbundets læge eller for den sag skyld sin manager Bettina Palle

  Den 4. september blev Reda indlagt og opereret. Han blev udskrevet den 6. september med næsen i gips, som blev fjernet den 12. - Der er tale citater fra en lægejournal, som jeg naturligvis ikke kan fremvise.

  Endnu en gang måtte Reda Zam Zam aflyse en kamp, denne gang på grund af næseskade og han kom således ikke til at bokse i Horsens den 14. september.

  Reda blev et utal af gange skriftligt anmodet om at fremsende sin lægejournal fra Århus Kommunehospital til DPBF, hvilket han hver gang lovede, men intet skete. Han er blevet rykket pr. telefon, sms og e-mails og den 25. oktober 2007 så det ud som om at der er en mulighed, men det eneste der kom frem var et håndskrevet papir, hvorpå der stod: ”5/9-07. Roda Zamsam er bl.a. opereret her ovennævnte dato”. Dette papir er dateret den 15/10-2007 og naturligvis yderst ufyldestgørende. Da det er fra en læge, kan det ikke fremvises.

  Zam Zam fik telefonisk at vide at dette papir ikke er fyldestgørende og at han skulle fremsende lægejournalen, som han flere gange var bedt om, men igen uden nogen reaktion overhovedet.

  Den 8/11 skrev Reda pr. mail: ”I kan jo selv ringe og be om den…”. Samme dag får Reda - også pr. mail - at vide at det ikke er muligt for andre end ham selv at fremskaffe lægejournalen, hvilket han så endnu en gang lovede at gøre, da han den 9/11 meddelte at ”jeg smutter lige ned og henter den”.

  Den 30. november 2007 havde forbundet hverken modtaget en gyldig halvårsundersøgelse eller lægejournalen vedrørende næseskaden.

  Den 18. november 2007 modtager Bettina Palle en mail fra Reda Zam Zam (Bilag 3), hvori han blandt andet skriver: ”Jeg fik opereret min næse i september og kunne ikke bokse den 14.Sept. Men det er ikke ensbetydende med at jeg ikke Kan bokse resten af året. Jeg har trænet videre og er i god form og klar til en kamp.” - Dette til trods formåede han ikke at fremsende en lægeattest vedrørende næseskaden, der kunne bekræfte at han var ”fit for fight”. - Fortsat manglede også den af Justitsministeriet og Sundhedsstyrelsen påkrævede halvårlige lægeundersøgelse.

  Den 30. november sendte manager Bettina Palle et brev til Reda Zam Zam (Bilag 4), hvori hun svarede på to breve fra ham, dateret henholdsvis 8. og 18. november. I sit svar gjorde Bettina Palle opmærksom på at der ikke eksisterer både en manager- og en promotorkontrakt, idet der alene eksisterer en managerkontrakt, der udløber 1. maj 2009. Hun oplyste desuden at promotorkontrakten, der er underskrevet 2. maj 2002, kun var gyldig i 2 år og således udløb 1. maj 2004.

  I ovennævnte brev gjorde Bettina Palle igen Reda Zam Zam opmærksom på, at han skulle opfylde de lægelige krav. Hun sluttede brevet med: ” Så hvis du ønsker at få din karriere på sporet igen, bedes du selv - først og fremmest - drage omsorg for, at bringe disse forhold i orden. Det er i dag den 30. november, så du har haft god tid til at bringe de forskellige forhold på plads.”

  Omkring medio december modtog forbundet så endelig den ønskede lægejournal. Af den fremgik det at der var ”kontroltid om ca. 1½ måneder (regnet fra 12. september 2007). P.t. er orienteret om, at det er ufornuftigt at deltage i boksekampe i mellemværende tid.” Reda Zam Zam får omgående telefonisk besked på at der fortsat manglede resultatet af kontrollen af næseskaden 1½ måneder efter senest ambulatoriebesøg, der var den 12. september, samt at den halvårlige lægeundersøgelse fortsat manglede.

  I brev af 27, december 2007 rykkede DPBF igen for resultatet af kontrolbesøget vedrørende næseskaden. (Bilag 5)

  I slutningen af 2007 blev der igen sendt breve ud til DPBF’s licenserede boksere vedrørende den obligatoriske halvårlige lægeundersøgelse, nu gældende for første halvår af 2008. Brevet blev også sendt til Zam Zam og for samtlige boksere var der deadline for returnering den 14. januar 2008, men desværre kom der endnu en gang intet fra Reda.

  I begyndelsen af januar 2008 sendte Zam Zam (Bilag 17) en mail til Bettina Palle, hvori han spurgte han kunne få lov til at bokse ved Robert Larsens stævne i forbindelse med Jydske amatør Mesterskaber den 27. januar i Århus, hvilket hans manager gav lov til, hvis den rigtige aftale kunne opnås og forhandlingerne gik gennem hende. - Der blev imidlertid aldrig nogen aftale mellem JABU og Robert Larsen, hvorfor der ikke skete videre i sagen.

  Reda bliver efterfølgende informeret om at han skulle bokse den første uge i februar. Hertil meldte Zam Zam omgående afbud med den begrundelse, at han ikke kunne få at komme i form til pågældende dato i starten af februar, hvilket jeg undrer mig over, alt den stund at han faktisk selv havde bedt om at bokse allerede den 27. januar i Århus.

  Zam Zam fik herefter tilbudt at bokse ved stævnet den 14. marts 2008 i Odense og her kunne han så få den længe ventede revanchekamp mod Carlos Donquiz, der knockout-besejrede ham ved stævnet i Parken den 24. marts 2007. I den forbindelse blev Bettina Palle ringet op af Brian Mathiasen, der oplyste at det kunne Reda slet ikke nå at være klar til dette stævne. - Igen undrer jeg mig, for når han var klar 27. januar, men ikke i begyndelsen af februar og heller ikke 14 marts, hvornår kunne han så være klar igen?

  I et brev af 2. januar 2008 svarede manager Bettina Palle den daværende advokat for Reda Zam Zam, Henrik Hougaard, på et par skrivelser af henholdsvis 13. og 28. december 2007. (Bilag 6)Her blev advokaten gjort opmærksom på at Reda fortsat manglede sine lægeundersøgelser, ligesom hun fastslår at der alene findes 1 kontrakt mellem Zam Zam og hende og det er en Bokser/Manager-kontrakt. Hun oplyste desuden at den tidligere indgåede Bokser/Promotor-kontrakt kun er toårig og udløber automatisk. – Da den på dette tidspunkt er indgået mere end 2 år før, så var den altså udløbet.

  Den 14. januar sendte DPBF et brev til Zam Zam (Bilag 7), hvori den verserende sags forløb kort blev ridset op og sluttede med: ”Vi er desværre nødt til at meddele dig, at du er spærret indtil ovennævnte forhold er bragt i orden, og din licens for 2008 er betalt. - Du vil ikke yderligere blive rykket.”. Brevet sluttede med ”Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til din manager, Bettina Palle”. - Der skal her huskes at Reda Zam Zam nu har ignoreret samtlige henvendelser fra DPBF siden 28. marts 2007, hvor karantænemeddelelsen blev afsendt. Det er jo ikke tilladt for DPBF at udstede licens til en bokser, hvis de lægelige betingelser ikke er opfyldt, ligesom en manager naturligvis ikke kan arrangere kampe, uden at bokseren har en gyldig licens og dermed de nødvendige lægeundersøgelser på plads. - Det er jo ikke bare noget som hverken manager eller DPBF kan bestemme, for det står faktisk i Justitsministeriets Bekendtgørelse og Sundhedsstyrelsens Cirkulære.

  Den 22. maj 2008 modtog manager Bettina Palle en sms fra Reda Zam Zam (Bilag 8), hvor han meldte sig klar - dog fortsat uden at han havde sørget for den lægelige dokumentation.

  I TV-udsendelsen LPS på TV 2 den 25. september 2008 lod Reda Zam Zam sig MR
scanne. I samme TV-udsendelse blev scanningsresultatet gennemgået af neurolog Bjarke á Rogvi-Hansen, fra Privathospitalet Danmark. Han påviste øjensynligt at Zam Zam har pådraget sig en skade på hjernen.

  Reda Zam Zam udtaler selv i TV udsendelsen at han er begyndt at glemme ting. ”Jeg er meget glemsom”, siger han i sin samtale med neurologen. Han bliver i testen bedt om at sige 3 ord ”æble, bord og mønt”, hvilke han gentager. 4 minutter senere er han ikke i stand til at huske ordene. ”Måske kan jeg huske et æble”, siger han. Han bliver spurgt om han kun huske et til og siger ”banan”.

  Herefter gennemgik neurologen hjernescanningen sammen med Reda Zam Zam.

  TV2-speakeren: ”På de første to undersøgelser er der intet usædvanligt at se, men så bliver Reda Zam Zams lillehjerne scannet. I højre side ses en hvid plet.”

  Radiolog Michael Hauschildet siger: ”Det er faktisk forholdsvis stort. – Altså en blodprop i lillehjernen …altså en læsion i lillehjernen i den hvide substans i lillehjernen. Det kan det være.”

  TV2-speakeren: ”Det er umuligt at sige hvornår den hvide plet – altså blødningen i hjernevævet – er opstået og hvordan.”

  Neurolog Bjarke á Rogvi-Hansen: ”Der er den der vi så før, som er …den hvide dims, der. Det er en hvid plet”. Og senere siger neurologen: ”Så vil jeg jo synes at du skulle tænke på at holde op”.

  Altså, tydeligvis en hjernescanning, der ikke umiddelbart frikender Reda Zam Zam for at have en hjerneskade.

  Allerede næste dag, den 26. september, skrev til DPBF Zam Zam (Bilag 9) og oplyste, at dersom han igen vil ansøge om licens, så skal MR scannings-rapporten medsendes. - Pr. dags dato er fortsat intet modtaget.

  DPBF påstår ikke at Zam Zam har en skade på hjernen, men når det har været forlydender fremme på TV 2, så mener DPBF at det er deres pligt at sikre sig mod at de udsteder licens til en eventuelt hjerneskadet bokser. Dette kan gøres ved at beskrivelsen af scanningen indsendes til forbundet, således at DPBF’s læger kan se at scanningsresultatet er uden anmærkninger. Modsat kan Zam Zam jo også vælge at lade sig MR scanne igen - og for den sag skyld et andet sted end sidst - og indsende den nye rapport til DPBF, men han kan ikke vælge at gøre det han gør, nemlig ikke at foretage sig noget!

  Det er jo klart at manager Bettina Palle ikke kan arrangere kampe til Zam Zam på ovennævnte baggrund. Uden den af Sundhedsstyrelsen og Justitsministeriet krævede halvårlige lægeundersøgelse og uden sikkerhed for at Reda ikke har en skade på hjernen, så kan Bettina Palle naturligvis ikke arrangere kampe for ham, idet han jo ikke kan få udstedt den nødvendige licens. - Sådan er det over hele verden!

  Nu har Reda Zam Zam åbenbart skiftet advokat og Bettina Palle modtog et brev dateret 24. oktober 2008 fra advokat Henrik Garlik Jensen, ADVOKATHUSET ÅRHUS. (Bilag 10) Han oplyste at ”Reda Zam Zam har kontaktet mig i forbindelse med en gennemgang af de indgåede kontrakter med Dem som promotor og manager.” - Jamen, er det da slet ikke gået op for Reda og hans skiftende advokater at promotorkontrakten var 2-årig og udløb 2 år efter at den var indgået, nemlig 1. maj 2004. Dette er jo ellers efterhånden meddelt flere gange.

  Advokat Garlik Jensen skriver desuden ”Indledningsvis bemærker jeg, at det ikke synes i overensstemmelse med internationale regler, at De optræder både som promotor og manager…” - Hvad er det for nogle internationale regler advokaten mon henviser til? Mig bekendt findes der ingen internationale regler på området.

  Advokaten fortsætter: ” Min klient anvender megen tid på træning i forventning om en fortsættelse af sin boksning…” - Hvis Zam Zam gerne vil fortsætte, hvorfor går han så ikke bare til lægen og bliver startklar? - Mon den megen tid han bruger også er til sparring? …for i karantænemeddelelsen af 28. marts 2007 blev jo oplyst at karantænen gjaldt for såvel kamp som sparring og der er ikke foretaget nogen lægeundersøgelse efterfølgende.

  Bettina Palle vælger at overdrage besvarelsen til DPBF, da alt vedrørende Reda Zam Zam og eventuelt deltagelse i kampe ene og alene afhænger af hans egen vilje til at dokumentere at han er ”fit for fight”. Han skal til forbundet indsende dokumentation for at næseskaden er tilset af en specialist og fundet i orden, at han har en MR hjernescanning, der er godkendt, samt at hans halvårlige lægeundersøgelser er udført uden anmærkninger. Dette forsøger DPBF at forklare den nye advokat i et brev af 20. november 2008. (Bilag 11)

  I en svarskrivelse af 8. januar 2009 (Bilag 12)skriver advokat Garlik Jensen blandt andet, at han er uforstående over for at Bettina Palle har overdraget hans skrivelse til forbundet. Han betvivler DPBF’s ret til at udstede licenser, samt forbundets ret til at kræve lægeattester og betaling for licens. Han skriver til DPBF v/Jesper D. jensen: ”Min klient har alene indgået kontrakter med Bettina Palle. Han har intet kontraktforhold med Dem eller det forbund, som De anfører at være formand for.” …men han glemmer jo at Reda skriftligt har ansøgt om licens i DPBF og fået den fornyet år efter år, ligesom har betalt licensgebyr hvert år frem til og med 2007. Advokaten vil kunne læse om DPBF’s kompetence i såvel Justitsministeriets Bekendtgørelse som Sundhedsstyrelsens Cirkulære, men det havde han åbenbart ikke sat sig ind i.

  Når Bettina Palle overlader besvarelsen af skrivelse til DPBF, så er det jo fordi det er DPBF der har spærret Zam Zam på grund af manglende lægeundersøgelser. Dette faktum har Bettina Palle intet med at gøre og hun skal blot rette sig derefter.

  I omtalte brev vil han vide noget om DPBF’s vedtægter, forretningsorden, oversigt over bestyrelsesmedlemmer, medlemsantal samt referater, at De (Jesper D. Jensen) er valgt eller udpeget som formand. Endelig ønsker Garlik Jensen en nærmere redegørelse for, ”på hvilket grundlag dette såkaldte Dansk Professionelt Bokse-Forbund ved Dem kan meddele og pålægge min klient at fremkomme med lægeattester og betaling af licens.” - Advokaten omtaler igen ”kontrakterne”, så der er vist ikke meget der kan overbevise ham om at der alene findes 1 kontrakt, nemlig Bokser/Manager-kontrakten. Dette er jo ellers efterhånden meddel mange gange.

  Den 26. januar 2009 sendte DPBF en svarskrivelse (Bilag 13)til advokat Garlik Jensen, hvor i de forsøgte at retlede ham. DPBF opfordrer igen Zam Zam til at bringe sine licens- og lægeforhold i orden. Forbundet anførte at det ikke har bemærkninger til managerkontrakten mellem parterne, men bekræfter at Reda Zam Zam, på grund af manglende licens, ikke har kunnet bokse siden 24. marts 2007.

  I Jyllands-Posten kunne man den 19. marts (Bilag 18) i år læse: ”Reda Zamzams to år lange pause fra ringen skyldes bl. a., at han ikke har bokselicens hos Dansk Professionelt Bokse-Forbund, fordi der er rod i bokserens lægepapirer. Det er et rod, som Zamzam selv har en stor del af æren for.” - Javel, en stor del af æren for?? Hvem havde Jyllands-Posten forstillet sig skulle gå til lægen for Zam Zam? Ingen andre end Zam Zam selv kan bebrejdes at han ikke er gået til lægen og fået afklaret sine læge- og licensforhold. Såvel DPBF som Bettina Palle har adskillige gange bedt ham om at få orden i sine lægepapirer, hvilket han ikke har fået.

  I samme artikel i Jyllands-Posten stiller journalisten spørgsmålet: ”Så det er for at komme ud af kontrakten, at du ikke har afleveret dine lægepapirer?” Hertil svarer Zam Zam: ”100 pct. Kunne de komme med en plan for, hvor hvornår jeg skal bokse i fremtiden, så ville jeg med glæde aflevere mine papirer. Men jeg gider ikke samarbejde, når de beder mig om at betale for licenser og lægeattester, selvom der ingen kampe er.”

Hertil er igen kun at sige: Det er ikke muligt at skaffe kampen til en bokser, der ikke har lægeundersøgelser eller licensforhold i orden. Det fremstår til gengæld særdeles tydeligt at Reda Zam Zam bevidst har vægret sig mod at bokse, siden han blev knockoutbesejret i marts 2007, hvilket jeg jo kun kan betragtes som misligholdelse af managerkontrakten.

  Den 26. marts 2009 (Bilag 14)modtog DPBF en mail fra advokat Henrik Garlik Jensen, hvori han skriver: ”Til Jesper D. Jensen. - I fortsættelse af korrespondance skal jeg meddele, at hvis jeg ikke senest i dag kl. 15.00 har modtaget bekræftelse på, at Betina Palle accepterer at kontrakterne ikke forlænges efter den 2.5. 2009, vil stævning være retten i hænde i morgen. - Jeg imødeser accept pr. mail.”


  Jamen, har manden slet ikke forstået noget som helst? Allerede den 30. november 2007 blev Reda Zam Zam første gang meddelt at promotorkontrakten er udløbet pr. 1. maj 2004. Han blev også meddelt at managerkontrakten udløber 1. maj 2009. - Hvorfor beder advokaten Jesper D. Jensen som person, om at bekræfte hvad Bettina Palle vil eller ikke vil. Ydermere har DPBF i brev af 26. januar d.å. skrevet til den nuværende advokat: ”Fra forbundets side har vi ingen selvstændige bemærkninger til det oplyste vedrørende managerkontrakten mellem Bettina Palle og Reda Zam Zam….” - Hvorfor fører advokaten ikke korrespondance med manager Bettina Palle? DPBF har jo end ikke modtaget det brev som advokaten formentlig henviser til og ønsker svar på, hvorfor det jo under alle omstændigheder er umuligt at svare.


  Samme dag - 26. marts - meddelte DPBF pr. mail
(Bilag 15) at der kun er tale om 1 kontrakt, nemlig en Bokser/Manager-kontrakt. Dette er jo tidligere meddelt flere gange, ligesom det også er meddelt at promotorkontrakten er udløbet 1. maj 2004. og Bokser/Manager-kontrakten udløber 1. maj 2009.

 

  Senere den 26. marts modtog DPBF en mail (Bilag 16), hvori advokat Henrik Garlik Jensen skrev: ” Til Jesper D. Jensen. - Deres rolle i sagen er aldeles useriøs. Stævning indgives i dag.”.

  Nu venter jeg så i yderste spænding på hvem advokat Henrik Garlik Jensen vil stævne og for hvad.

  Det er helt urimeligt at der skal bruges så megen tid på noget som dette. Allerede i brevet af 30. november 2007 meddelte manager Bettina Palle til Reda Zam Zam at hans promotorkontrakt allerede var udløbet og at managerkontrakten udløber 1. maj 2009. - Når Reda og hans forskellige advokater alligevel bliver ved med at spørge til en eventuel forlængelse, er det mon så fordi de alle kan se at Zam Zam bevidst har undladt at bringe sine læge- og licensforhold i orden og derved bevidst vægret sig mod at bokse, hvilket jo er klar misligholdelse af managerkontrakten?

  Jeg håber at det nu er klart for enhver at det udelukkende skyldes Reda Zam Zam selv, at han ikke har bokset siden sit knockout-nederlag den 24. marts 2007.